سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

رویش عشق سر آغاز کتاب من و توست

هدف من از تاسیس وبلاگ سیمرغ  خیلی ساده و راحت ومختصر بگم  برای تسلیّه دغدغه های روز مره و زمخت همه گان از این دنیای آشفته حال است ...