سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

دل آرام ...

سیمرغ ...

یک لحظه آرامش ...

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#باران» ثبت شده است


تنها برخی از آدمها

باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند ...

مسعود ...


مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـاردبـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود
پـس چـرا ایـنـجـا
بـاران کـه مـی بـارد
عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ..؟

مسعود ...


کسی که چشم به راهه از کسی که تو راهه خسته تره ...

مسعود ...


از پله های باران پایین می اید  
در هوای جمعه ای ابری
ومن باز تر از همیشه 
اغوشم را باز می کنم
برایت ای باران جمعه ...

مسعود ...


باران نباش 
تا با التماس به شیشه بکوبی که نگاهت کنند
ابر باش
که با التماس نگاهت کنند که بباری ...

مسعود ...


به باران گفتم: ببار!
و باران
بارید و بارید تا غرق شدم 
صدای جوانیم را 
از عمق هفتاد سالگی میشنوید ...

مسعود ...


آخــریـن بـــرگــــــِ ـ ـ ـ سفرنـامه ی بــاران این است : * کـه زمـیـــن چـرکیـــن اسـتــــــــ . . .! 


م_ش_ک

مسعود ...


بـــاران همیشـــه میبــــارد
امـــا مـــردم ستـــاره را بیشتـــر دوســتـــ دارنــد …
نــــامـــردیسـتـــ آن همـــه اشکـــ را بــه یکــ چشمــک فـــروختــن …

مسعود ...


باران رحمت خدا همیشه می بارد

تقصیر ماست که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم!

مسعود ...


اگر روزی اب شوی

در زمین بروی...

میدانم شبی

باران می شوی...

وبر گونه هایم می باری...

مسعود ...